43 (1534) 23.10.2021 - 29.10.2021

15 , 100- ³ Ⳮ, , , , 쳭 . ࢭ 볭  ?

/i/content/pi/cult/874/18526/7.jpg­ ­ 1921 ­ ³­­ ­ ­­ ­ ­ ­­­ — ­­­ ­­­­ ­­­ ­, ­­ ­­, ­­ ­­ ­­­­ ­­­­­ ­ ­­ ­­, ­ ­­ ­­­ ­­­. ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­ ­­, ­ ­­ ­­­ ­ ­­, ­­­ ­ ­ 1919 ­ ­­ ­­­­ ­­­­ ­­­.

­ ­ ­­ ­ ­­­, ­­­, ­­, ­­­­-­­­ ­­, ­­­, ­­­ ­­­­ ­­, ­, ­, ­­ ­­­ ­­­ ­­­. ­ ­­, 1921  1945 ­, ­, ­­­ ­­­ ­­ “­­­ ­”, ­᳢­ ­­ ­­ ­­­­ ­ ³­­ ­­ ­­­, ­­­ ­­, ­, ­ ­­ ­­ ­­­. ­ ­­ ­­ ­­­­ ­ ­­­­ ­­­­ ­­, ­­ ­­­­ ­­­.

, ­ ­­­ ­, ­­ , ³­­ ­­­ ­ ˳­­ , ­ ­­­­, ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­­­­ ­ ­­. Ѹ­ ­ ­­­ ­ ­ ­­­ ­­­ ­ ­ ­­ ­ ­­ ­­­, ˳­ ­ ­­­, ­ ­­ ­­­ ­­ ­.

­­­ ­ ­ ­­­ ­­­­­ ­­­ ­, ­­­­­ ­­­­ ­, ­­­­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­ ­, ­­­ ­­­­­ ­ ­­, ­­­­ ­­­ ­-­ ­­­­ ­­, ­­­­ ­­­ ­­­, ­­­ ­­­ ­­­ ­ ­­, ­­­ ­­­ ­­­ ­­. ­­­­ ­­­ ­­­­ ­ ­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­­­, ­­­ ­ ­ ­.

/i/content/pi/cult/874/18526/8.jpg­­ֲ ­­­­Ͳ­

­­ ­­­ ­, ­­­ ­ ­ ­­­ — ­ ­­ ­­­ ­­, ­­ ­­ ­ ­­­ ’: ­ ­­­ ­ ­­ ­, ­­­ ­­ ­­ ­­­ 1914 ­, ­­­ ­­ ­ ­ ­­­, ­­ ­­­ ­­ ­ ­ ­ 쳳 ­ ­­ ­ — ­­ ­­ ­­­, ­­ ­. ­­­ ­­ ­­, ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­­­­­­­­ ­­ ­ ­, ­ ­­­ ­ ­­ ­­­ ­ ­­­ ­ ­ ­­­, ­ ­ ­­ ­­­ ­­­ ­­ ­ ­­­ ­ ­­­.

­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­­­ ’ ­­­ ­ ­­ ­. ­­­ ­­ ­­ ­­­ ­­ ­­­ ­ — ­ ­­­ - ­­ ­­, ­ ­­ ­­ ­­­­ ­­­. ­­­ ­­­ ­­­, ­ ­­­ ­­ ­­­, ­­ ­­ ­­­ ­­, ­ ­ ­­ ­­­ ­­糳 ­­.

­­, ­­ ­ ­­­ ­­ ­­ ­­­­­ ­ ­ ­­ ­ ­­­ ­­ — , ­, 糢­, ­­ ­­­­. ­­, ­­ ­ ­ ­ ­ , ­­­ (­­ ­­­ ­­), ­ ­ ­­­ ­­ ­­. ­ ­­ ­­­ ­­­, ­­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­­­ ­, ­­­ ­­ ­­ ­­ — ϸ­ ­­­.

/i/content/pi/cult/874/18526/9.jpgͲ­  1

­ ­­ ­­ ­ ­­­­­ ­, ­­­­­ 1922 ­ — ­­­ ­­ , ­ ­­ ­­, ­­, ­ ­ — ­ ­ ­­ ­­ ­­. ­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­­ ­­, ­­­ ­­븢­­, ­ ­ ­­­­ ­ ­­ ­ ­­, ­­­­ ­ ­ ­ ­.

­­ ­­, ­ ­­ ­­, ­­ ­ ­, ­ ­­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­­­ ’­ ­, ­ ­­­­ ­­­ ­­­ ­ ­­. ­­, ­­ ­ ­ ­­­ ­ ­­­ ­­ ­-­ ­­­­ ­­ ­ ­­­ ­­ ߢ­ ­­ — ­­­­, ­ ­­ ­­ ­, ­­ ­­, ­ ­­ ­­­ ­ ­­­­­ , ­­ ­ ­ ­­ ­­­.

­

­­­­ ­­ ­ ­ ­­­ ­ ­­ ­ ­­ ­­ ­­ ­ ­ ­­ . ­ , ­­ ­­, ­­­ ­ ­ ̳ ³­­, 1950- ­ ­­­­ ­­­­­ ­­­­ ­ ­­­ ­­ ­ ­, ­­ ­ ­­ ­­­ ­­­, ­­ ­­­ ­­­ ­­­­ ­­­ ­­ ­ ­.

­ ­ ­­­ ­­­ ­­­ ­­ — ­­ ­­­ ­­ XVII — ղ ­­. ­­­ ­­ ­ ­­ — ­­ ­­­ ­­ ­ ­­, ­­ ­ ­ ­­ ­ ­­ ­­­­ ­­­ ­ ­, ­­ ­­ ­ ­­­­. ­­, ­ , ­­ ­ ­ ­­­ ­­­ ­­ — , ­, ­ ­ ­ ­­ ­ ­­­ ­­­ ­ , ­ ­­, , ­­, ­ ­­ ­­­­.

­ ­­­­ ­­­ ­ ­­­, ­ ­, , ­ ­­ ­ ­­­, ­­­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­ ­ ­­­­ ­ ­. ­­ ­­­ ­ ­­ ­ ­­­, , ­ ­ ­, ­­ ­­ ­ ­­, ­­, ­, ­­ ­­ ­­­­ ­ ­­ ­­ ­. ­­­ ­ ­­ ­­ ­ ­ ­ ­­ ­­­ ­ ­ ­­­­ ­­ ­­­ ­­ ­. ­­­ ­ ­­ ­­ ­­­­ ­ ­­ ­­­­ ­­ ­ ­ 12 ­.

: