, 糭

3 (420) 01.03.2018 - 30.03.2018

ᒭ 糭 , ࢭ 50- 쳭 볭 . ᳭ .

­­, ­­ ­ (­­­) ­ ­ ­­­­ ­, ­ ­­­ ­­, ­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­­­ ­­­ ­­ ­­ ­­­ ­­­. ­­ ­­­, ­ ­ «­­» ­­ ­­, ­ ­. ­­ ­­­, ­ ­­ (1895): «­­­ ­, ­­­ ­, — ­ ­, — ­­ ­­...» ­­ ­-­­ ­­ ­ ­­, i ­­­­ ­­­ ­­­.

 

­­, ­ ­ ­­­­, ­­ ­­ ­­, ­ ­­ ­ ­ ­­ -­.

 

­ ­­ «­­, ­­» ­­­ ­­ ­ ­­ ­­­? ­­ ­­ ­­ ­­, ­­­ ­­­­­ ­­ ­­ ­ ­ ­­. ? ?

 

­ ­­­ ­­ ­­­, ­­ ­­­­ ­­ ­ ­­­­. ­, ­, ­­­, ­­ ­­. ­ , ­­ ­­ ­­ ­­, ­ ­­ ­­ ­­.

 

... ­­, , ­­­­, ­­­ ­­ ­­­ ­­­­: ­ ­, ­ , ­­­ ­­­ ­­, ­­ ­­­­ ­­. ­­ ­­ ­ ­ ­: ­­­ ­­­ ­ ­­­­, ­­­­ ­ ­, ­­­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­­.

 

­­, ­ ­ ­­­ ­­­ ­­­­­ ­­­­ ­ ­­ ­­: ­ ­­ ­­­, ­, ­­ ­, ­­ 糢­­, ­­­ ­ — ­ ­­­. ­ ­, ­­­ ­ ­­­ ­­ ­: i ­­­­­­ ­­ ­­, ­ ­­ ­. : ­ ­­, ­­­ , ­, ­ ­­ ­­. ­ ­ «­­, ­­» — ­­ ­­­ ­ ­­­ ­ ­ ­­­ ­ ­­­. ... ­­. ­­­ ­, ­­­ ­­­ ­, ­­­­, ­­­, ­ ­­ ­­. ͳ­­ ­­ ­, ­­ . 糢­ ­­ ­­.

 

­ ­ ­­­­­ ­, ­ ­­­ ­­­­, ­, ­ ­ , ­, ­­­ ­­ ­­ ­. ­ ­­ ­ ­­ — ­­ ­­­ ­, ­­ ­­. ­ ’­ ­­ ­ ­­­ ­, ­­ ­ ­­ ­­ ­-’­ . ­­ ­ ­, ­­­, ­­ «­­­», ­­­ ­­­­i. ­­, ­ ­­ ­ ­­ ­­­­­ ­­, ­ ­ ­­­­.

 

­ ­­­ ­­ «­ ­­». ­­­ ­ ­, ­­­ ­­­ ­­, ­ ­ — ­­, ­­­ ­­ ­­ -­­. ­­ ­­ ­­­­ ­­, ­­ ­ ­­, ­ ­, ­­­­ . ­ ­­­ ­­ ­­ ­. ­ ­­ ­­ ­­ — ­ ­­. ­­­ ­­ ­? ­, ­­­­ ­­: ­­ «­» « ­», ­­ ­­­­ ­ ­­ , ­ ­ ­­ ­­­ ­ ­, ­ . ­ ­­­ ­ ­­: ­ ­ ­ ­­­ ( ­, ­­ ­- ­­), ­­­ ­ ­. ­­ ­ — ­­. ­ ­ ­­­­­ ­, I­ ­­­ ­­­ ­­­­­­ ­.

 

ֳ ­ ­ ­­­­? ֳ ­ ­ ­ ­ ­­ ­­­­? ­, ­ ­­ photobased-­: ­ ­, ­ ­­­, ­­ ­­­, ­ ­­. ­ ­­ ­- ’­, «­ ­­» ­ ­.

 

­­­ ­ ­ ­­. ­­ ­ ­ ­­ «­­ ­i­i­» ­ ­­­, ­ ­­ ­­­ ­­­, ­­­ ­­, ­­, -­­, ­­­­­ ­ ­­ ­ ­­­, ­­ ­­, ­­ .. ­ ­ ­­ «­­­ ­­» ­ ­­, ­ ­­ ­­­. ­ ­ ­ ­­, ­­. ­­ ­­ ­ ­­: ­ ­ — ­­ ­­­­ ­ ­­­­, — ­­­ . ­ ­, ­­ ­­ ­ ­­ ­­­ ­­ ­­ ­, ­­­, ­ ­ ­ «­» «­­, ­­».

­ ­­