Заснавальнік - Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
Выдаецца са студзеня 1983 года
Між­на­род­ны пра­ект «Ба­лет­нае ле­та ў Вя­лі­кім»
Ле­тась наш На­цы­яна­ль­ны тэ­атр опе­ры і ба­ле­та ла­дзіў та­кі фэст упер­шы­ню. У тым пры­сут­ні­чаў эле­мент ча­кан­ня, ад­крыц­цяў і на­ват ажы­ята­жу. Ка­лі ж фес­ты­валь ад­бы­ва­ецца дру­гі раз, ён успры­ма­ецца кры­ху спа­кай­ней. Бо гэ­та ўжо амаль тра­ды­цыя.
Яшчэ ад­на му­зыч­ная ле­ген­да
У 1980-я імя Эдзі Роз­не­ра бы­ло ў СССР пад не­га­лос­най за­ба­ро­най.
Сайт переехал на новый адрес – kultura-info.by
© 2013-2024 «Мастацтва». Зроблена ў «Вэбпрофі»