Заснавальнік - Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
Выдаецца са студзеня 1983 года
Год мо­ладзі
Мас­тац­тва на­ўпрост за­ле­жыць ад ма­ла­до­га па­ка­лен­ня май­строў, якіх што­год вы­пус­ка­юць на­ву­ча­ль­ныя ўста­но­вы з твор­чым ухі­лам. Але ці здо­ль­ная «све­жая кроў» зняць унут­ра­ную су­пя­рэч­насць у пра­цэ­се раз­віц­ця бе­ла­рус­ка­га арт-па­тэн­цы­ялу? Стра­тэ­гія не­ўмя­ша­ль­ніц­тва ў фар­ма­ван­не но­вай хва­лі раз­ам з ураж­лі­вых па­ме­раў ад­каз­нас­цю за бу­ду­чы­ню на­ша­га мас­тац­тва прад­укуе сі­ту­ацыю ге­тэ­ра­сін­хрон­нас­ці як ста­ла­га пры­нцы­пу айчын­най твор­чай су­по­ль­нас­ці ды падзя­ляе яе на асоб­ныя орга­ны і фун­кцыі, якія не мо­гуць стаць адзі­ным жыц­цяз­до­ль­ным арга­ніз­мам.
Сайт переехал на новый адрес – kultura-info.by
© 2013-2024 «Мастацтва». Зроблена ў «Вэбпрофі»