Заснавальнік - Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь
Выдаецца са студзеня 1983 года
Часопіс і аўдыторыя
«Мас­тац­тва» змя­ня­ецца — па­сту­по­ва і мэ­та­на­кі­ра­ва­на. Каб над­аць гэ­та­му ру­ху бо­льш імпэ­ту і асэн­са­ва­нас­ці, мы вы­ра­шы­лі зра­біць апы­тан­не ся­род на­шай аўды­то­рыі — пра­кты­каў і тэ­арэ­ты­каў роз­ных ві­даў мас­тац­тва. За­да­ва­лі пры­клад­на та­кое пы­тан­не: «Якія зме­ны па­він­ны ад­быц­ца ў ча­со­пі­се, каб вы­дан­не ста­ла ўплы­во­вым?»
Сайт переехал на новый адрес – kultura-info.by
© 2013-2024 «Мастацтва». Зроблена ў «Вэбпрофі»