Ⳮ . 볭

41 (1532) 09.10.2021 - 15.10.2021


/i/content/pi/cult/872/18473/1.jpg ­ ­­­ ­ ­­­ 7 ­­­ ­ ­­ ­­ ­ ­­­ ­­­ ­­­ ­ “­­-­”. ­ ­ ­­­ ­ ­­ ­­ ­ ­­­ 75-­ ­­­ ­­, ­­­ 20 ­­­ 1945 ­. ­ ­ XX ­­ ­­ “­­-­”, ­­­ ­­ ʳ’ ­ ­­­ ­­­ ­­­ ­ ­ ­. “ 75 ­ ­ ­ ­­, — ­ ­’ ­ lassicalmusicnews.ru ­­ ­ ­­-­­­ ­­ ­ ­­. — ­­­, ­, ­ ­­­, ­­, ­­ — ­ ­ ­­­, ­ ­­­­, ­­ ­ ­ ­­­ ­”.

­­­ ­­ ( ­ ­) ­­ ­­ ­ “­­-­” ­ ­­ (­­), ­­ ­­­ (­-­­), ³­ ­­­ (­), ­ ʳ­­븢 (); (­­ ­­ ͳ­ ­­­) ­­­ ­ ­­­; ­­­ ­­ Գ­ ­­­.

­­ ­­ ­ ­­­ ­­­­ — ­­ ­ ­, ­­, ­­ ­­ ­­­, ­­, ­­­ ­ ­­ ­­, ­ ­ ­...